Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.dpskrasnik.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Rubaj, sekretariat@dpskrasnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8252721. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Adres

  1. LUBELSKIE
  2. KRAŚNICKI
  3. KRAŚNIK
  4. KRAŚNIK
  5. OBOŹNA 36
  6. 23-200

  Parking

  1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
  2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
  3. Parking jest bezpłatny.
  4. Miejsca parkingowe znajdują się przy budynku administracji ul. Oboźna 38 i przy budynku głównym Domu ul. Oboźna 36. Można na nie wjechać przez bramę.

  Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

  Wejście do budynku

  1. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
  2. Przy wejściu do budynku administracji, ul. Oboźna 38 został umieszczony dzwonek, którym osoba niepełnosprawna może powiadomić o swojej obecności.
  3. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  4. Otwierają się na zewnątrz.
  5. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  6. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
  7. Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

  Przestrzeń za wejściem

  1. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
  2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

  Ciągi poziome

  1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
  2. Różnice poziomów można pokonać za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu %.

  Ciągi pionowe

  1. Możesz skorzystać z windy.
  2. Schody

   1. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
   2. Stopnie są oznaczone kontrastowo

   Winda

   1. Drzwi windy otwierają się automatycznie
   2. Winda znajduje się w budynku
   3. Winda znajduje się w budynku głównym Domu naprzeciwko wejścia głównego.
   4. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.

  Pomieszczenia

  1. Około 98% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.