Przyjęcia do DPS

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej.

Osoba, o której mowa powyżej, składa wniosek – prośbę o skierowanie do domu pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie opisuje swoją sytuację (podeszły wiek, długotrwała choroba, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki), podpisuje pismo i przesyła do ośrodka pomocy społecznej.

Pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i potwierdza opisany stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, potwierdzające iż osoba wymaga całodobowej opieki, badania lekarskie, zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów).

Jeżeli spełnione są przesłanki umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu.

Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w DPS.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmienia się w zależności od wysokości świadczenia.

Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej tj. 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:

  • małżonek, lub dzieci
  • gmina, która kieruje osobę do domu pomocy społecznej.

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

Pełny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku w 2024 r. wynosi 5.900,00 zł.

Wszelkie pytania w sprawie przyjęć proszę kierować do pracowników socjalnych pod numer telefonu 81 458 70 17.