RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie prawa

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w KRAŚNIKU

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)-(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż:

Administrator:

Administratorem danych osobowych Pani/Pana, Mieszkańca DPS w Kraśniku jest:

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku

z siedzibą: ul. Oboźna 36, 23-200 Kraśnik, tel: 81 825-27-21

Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Wioletą Grzymek – Perlak pod adresem e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl

Cel i podstawy przetwarzania:

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO- Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów odnoszących się ściśle do funkcjonowania DPS w Kraśniku: przede wszystkim jest to ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • wykonania umowy na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO
  • promocji, budowy pozytywnego wizerunku Administratora, informowania o działalności Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą- 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych

Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.- Rozdział III RODO- Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa

Informacja o wymogu podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne

 

Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.